Activiteiten van de PWD

De PWD organiseert excursies, werkavonden en een zwamdag
Excursieprogramma 2017
Dit jaar worden door de PWD zeven excursies georganiseerd die vrij toegankelijk zijn voor belangstellenden, ook voor introducÚs en beginners. Alle excursies zijn gepland op de maandag. Ze beginnen om tien uur en duren tot in de middag. Voor informatie kun je bellen met de excursieleider. Vanaf een uur vˇˇr en tijdens de excursies zijn de leiders ook mobiel bereikbaar*. Bij ongunstige omstandigheden, zoals langdurige droogte, kan een excursie worden afgelast.
Tijdens de excursies worden terreinen op paddenstoelen ge´nventariseerd. Er zal ook aandacht zijn voor instructie van beginners. Het is aan te raden om goed schoeisel of laarzen mee te nemen. Vooral laat in het seizoen is hoge grasvegetatie vaak nat, ook als het niet heeft geregend. De lunch wordt gewoonlijk in het veld gebruikt en daarom is het raadzaam om een lunchpakket en iets te drinken me te brengen. Uit een oogpunt van milieuzorg en kostenbesparing is gecombineerd reizen naar de excursies zinvol.
Na afloop van de excursies worden doorgaans geen volledige soortenlijsten aan de deelnemers toegezonden of op de website gepubliceerd. Dit in verband met de volle agenda van de excursieleiders tijdens het paddenstoelenseizoen en het vaak veel later binnenkomen van nadeterminaties. Soms worden per mail wel bijzondere vondsten gedeeld. Fotografen wordt geadviseerd zich te beperken tot in het veld met zekerheid herkende soorten of goede afspraken te maken met personen die gefotografeerd materiaal thuis determineren. In de praktijk blijkt er bij foto’s nogal eens wat mis te gaan met de naamgeving. In de nieuwsbrief van 2018 zullen beknopte verslagen van de hier aangekondigde excursies worden opgenomen met selecties van bijzondere vondsten.
De excursies van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe alterneren meestal met die van de Mycologische Werkgroep Groningen (WMG), zodat paddenstoelenliefhebbers uit het noorden activiteiten van beide groepen kunnen bijwonen. Voor het excursieprogramma van de MWG verwijzen we naar hun website: groningen.paddestoelenkartering.nl.

*U kunt een lijstje met telefoonnummers opvragen door een e-mail te sturen naar drenthe@paddestoelenkartering.nl

Excursiedata
(terug naar boven)
 • Maandag 28 augustus.Landgoed Vossenberg ten oosten van Wijster.
  Dit grote ontginningslandgoed kent een afwisselend landschap met oude en jonge naald- en loofbossen doorsneden door lanen, heiderestanten, veentjes, beekdalgraslanden en natuurontwikkelingsgebied Reigersveen, vermaard om zijn bijzondere plantengroei. De eigenaar, Het Drentse Landschap, bereidt een nieuw beheersplan voor. Zij wil ook rekening houden met aanwezige mycologische waarden. In verband daarmee organiseren we twee PWD-excursies naar dit terrein. Daarnaast worden door vrijwilligers aanvullende gegevens verzameld.
  Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats aan de weg Wijster-Mantinge bij de brug over het Linthorst-Homankanaal (co÷rd. 232,8 - 537,0). Leiding Eef Arnolds.

 • Maandag 11 september. Kortewegse Bos bij Laaghalerveen.
  Het Kortewegse Bos is van oorsprong een particulier ontginningslandgoed aan de noordzijde van het uitgestrekte heidegebied van het Hijkerveld. Het grootste deel van het Hijkerveld is al lange tijd eigendom van Het Drentse Landschap. Onlangs is ook het Kortewegse Bos door deze organisatie verworven en een beheersplan is in voorbereiding. De PWD wil hieraan graag bijdragen door het aanleveren van actuele mycologische informatie over dit terreingedeelte en bijbehorende beheeradviezen, te meer daar het gebied grotendeels bestaat uit oude, voedselarme sparrenbossen, een van de habitattypen die onze bijzondere aandacht heeft.
  Verzamelen om 10 uur bij de noordelijke toegang tot het Kortewegse Bos vanaf de Suermondsweg (co÷rd. 229,3 - 549,8). Leiding Rob Chrispijn.

 • Maandag 25 september. De Holmers bij Elp.
  De Holmers is een uitgestrekt natuurontwikkelingsgebied van Staatsbosbeheer in het beekdal tussen de boswachterijen Hooghalen en Grolloo. Na het verwijderen van de bouwvoor is op de vochtige, zeer voedselarme zand- en leemgronden een interessant natuurgebied ontstaan, grotendeels met spontane bosontwikkeling. We hebben dit gebied eerder in 2015 bezocht, met mooie resultaten. Het lijkt ons interessant om de ontwikkelingen van de paddenstoelenflora in dit gebied te volgen.
  Verzamelen aan het noordelijke einde van de weg Westerbroeken (co÷rd. 238,5 - 546,4). Leiding: Eef Arnolds.

 • Maandag 9 oktober. Landgoed Vossenberg ten oosten van Wijster.
  Voor informatie over dit terrein zie de excursie van 28 augustus.
  Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats aan de weg Wijster-Mantinge bij de brug over het Linthorst-Homankanaal (co÷rd. 232,8 - 537,0). Leiding Bernhard de Vries.

 • Maandag 23 oktober. Kortewegse Bos bij Laaghalerveen.
  Voor informatie over dit terrein zie de excursie van 11 september.
  Verzamelen om 10 uur bij de noordelijke toegang tot het Kortewegse Bos vanaf de Suermondsweg (co÷rd. 229,3 - 549,8). Leiding Rob Chrispijn.

 • Maandag 6 november. Landgoederen Kleuvenveen en Hoogwoud bij Anderen.
  Deze excursie vindt plaats in het kader van ons project om de mycologische waarde van sparrenbosjes op voormalige landbouwgrond te bepalen. Zie de bijdrage hierover van Rob Chrispijn elders in deze Nieuwsbrief. Rond Anderen bevindt zich de grootste oppervlakte van dergelijke bosjes in Drenthe. Er zijn in de loop der jaren al heel wat bijzondere paddenstoelen gesignaleerd.
  Verzamelen om 10 uur bij de parkeerplaats van het Kleuvenveen langs de oude provinciale weg Rolde-Gieten (co÷rd. 243,25 - 557,1). Leiding Rob Chrispijn.

 • Maandag 20 november. Natuurontwikkeling bij Gees.
  We hebben de laatste jaren verrassende ervaringen opgedaan tijdens excursies naar wat oudere natuurontwikkelingsterreinen waar de voedselrijke bouwvoor is verwijderd. Zie bijvoorbeeld het verslag van de excursie naar Takkenhoogte en het Rabbingeveld van 14 november 2106 in deze nieuwsbrief. In het gebied van de Geeserstroom liggen ook een paar van dergelijke schrale terreinen waar nog nooit naar paddenstoelen is gekeken. Een uitdaging voor onze werkgroep!
  Verzamelen om 10 uur bij het bungalowterrein langs de Tilweg ten westen van Gees (co÷rd. 242,0 - 530,5). Leiding Eef Arnolds.
WERKGROEPAVONDEN
Werkgroepavonden worden niet meer van tevoren vastgelegd omdat de beschikbaarheid van interessante paddenstoelen te onvoorspelbaar blijkt te zijn. Een rijke oogst op een excursie kan aanleiding zijn om aansluitend een werkgroepavond in Holthe bij Beilen te beleggen. Actieve werkgroepsleden en excursiegangers worden daarvan per mail op de hoogte gesteld.

(terug naar boven)

Drentse Zwamdag 2018

De Zwamdag zal volgend jaar gehouden worden op zaterdag 17 maart te Holthe. Het programma wordt begin volgend jaar bekend gemaakt.
Kleverige aardtong
Kleverige aardtong (Geoglossum glutinosum), foto: Eef Arnolds