Nieuws van de PWD

Augustus 2018: rapport over paddenstoelen in Landgoed Vossenberg (jan. 2018) beschikbaar
Dit rapport kan kosteloos worden gedownload in de rubriek Publicaties.
PWD Nieuwsbrief 2018 verschenen.
Half augustus is nieuwsbrief nummer 19 van de PWD verschenen, met daarin onder andere het activiteitenprogramma voor de komende herfst en excursieverslagen van 2017. Tevens zijn er twee verslagen opgenomen van Eef Arnolds en Rob Chrispijn over de paddenstoelen in landgoed Vossenberg en landgoed Kortewegsbos. We lezen ook alles (inclusief krantenrecensie!) over 'Klein spul. Fungi minori" (Bernard de Vries, 2017) en een boekaankondiging met een beschrijving van het schrijfproces van "Paddenstoelengeluk. Van Vliegenzwam tot Toverchampignon" door Rob Chrispijn. De nieuwsbrief kan kosteloos worden gedownload in de rubriek Nieuwsbrief.


Ouder nieuws...

PWD Nieuwsbrief 2017 verschenen.
Half augustus 2017 is nieuwsbrief nummer 18 van de PWD verschenen, met daarin onder andere het activiteitenprogramma voor de komende herfst en excursieverslagen van 2016. De nieuwsbrief kan kosteloos worden gedownload in de rubriek Nieuwsbrief.
PWD Nieuwsbrief 2016 verschenen.
Eind juli 2016 is nieuwsbrief nummer 17 van de PWD verschenen, met daarin onder andere het activiteitenprogramma voor de komende herfst en verslagen van de excursies in 2015. Ook is er aandacht voor het in April verschenen rapport over mycologisch waardevolle sparrenbossen in Drenthe. De nieuwsbrief kan kosteloos worden gedownload in de rubriek Nieuwsbrief. U kunt daar ook twee telformulieren downloaden voor het laneproject en het project jonge sparrenbossen.
April 2016: rapport over mycologisch waardevolle sparrenbossen in Drenthe verschenen
Dit rapport kan kosteloos worden gedownload in de rubriek Publicaties.
Zwamdag 2016 en twee nieuwe publicaties over wasplaatgraslanden

Op 2 april 2016 wordt de jaarlijkse Zwamdag gehouden in Beilen. Het volledige programma staat in de rubriek Activiteiten.

Eef Arnolds heeft een nieuw rapport geschreven over wasplatengraslanden dat in twee delen is gepubliceerd in Stratiotes.
Beide publicaties kunnen kosteloos worden gedownload in de rubriek Publicaties.
PWD Nieuwsbrief 2015 verschenen.
Eind juli is nieuwsbrief nummer 16 van de PWD verschenen, met daarin onder andere speciale aandacht voor de presentatie van de Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe op 13 maart j.l., het activiteitenprogramma voor de komende herfst en verslagen van de excursies in 2014. De nieuwsbrief kan kosteloos worden gedownload in de rubriek Nieuwsbrief.
Twee nieuwe PWD-Rapporten over paddenstoelen op de Grote Startbaan bij Havelte en het waterwingebied Ruinerwold bij Weerwille
In 2014 werden door de Paddenstoelen Werkgroep Drenthe op verzoek van de beheerders mycologische inventarisaties in twee terreinen uitgevoerd. De rapporten over deze projecten zijn recent verschenen, met daarin de resultaten van ons onderzoek en aanbevelingen voor het beheer.
Het eerste terrein is de Grote Startbaan bij Havelte (11 ha), onderzocht op verzoek van Vereniging Natuurmonumenten. In dit gebied zijn in 2014 211 soorten paddenstoelen aangetroffen, waaronder maar liefst 49 Rode-lijstsoorten. De Grote Startbaan ontleent zijn mycologische betekenis vooral aan paddenstoelen van schrale graslanden op min of meer basenrijke leemgrond, waarvoor het een van de belangrijkste terreinen in Drenthe is. In het rapport worden de recente gegevens vergeleken met die van eerdere inventarisaties.
Op verzoek van de Waterleiding Maatschappij Drenthe werd in 2014 het waterwingebied Ruinerwold ten noorden van Weerwille (18 ha) mycologisch ge´nventariseerd. Het terrein bestaat uit een afwisseling van matig voedselarme tot voedselrijk loofbosjes, wilgenstruweel en verschralend grasland. Hier werden in totaal 297 soorten aangetroffen, waarvan 24 Rode-lijstsoorten, afkomstig uit diverse habitats.
Beide rapporten kunnen kosteloos worden gedownload in de rubriek Publicaties.

Vrijdag 13 maart 2015 te Zwiggelte:
Feestelijke presentatie 'Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe'

zwamhoeden Onder grote publieke belangstelling is op 13 maart j.l. de Ecologische Atlas van paddenstoelen in Drenthe, een uitgave van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe (PWD), gepresenteerd in restaurant De Klipper in Zwiggelte. De eerste set boeken werd aangeboden aan de heer Rein Munniksma, gedeputeerde van de provincie Drenthe voor o.a. natuur, landschap, landbouw en cultuur.

De presentatie werd omlijst met een minisymposium, onder voorzitterschap van Joop Verburg (Natuurvereniging Zuidwolde), waarin diverse aspecten van de mycologie aan bod kwamen. In zijn openingsvoordracht ‘paddenstoelenpassie’ beschreef Eef Arnolds (voorzitter PWD) hoe een passie voor paddenstoelen ontstaat en tot uiting komt in dit boek. Hij presenteerde enige indrukwekkende cijfers over het boek en het voorafgaande veldwerk. Ook besteedde hij aandacht aan enkele pijnpunten voor mycologen in Drenthe (‘paddenstoelenliefdesverdriet’): het kappen van sparrenbossen, het verruigen van wegbermen en het verharden en verbreden van schelpenfietspaden. De medewerkers aan de atlas werden voorgesteld aan het publiek, waarbij de auteurs werden getooid met een paddenstoelenhoed.

eerste exemplaar Vervolgens werd het eerste exemplaar van het boek door Eef overhandigd aan de heer Munniksma (provincie Drenthe). In zijn dankwoord onderschreef hij het belang van veldwerk door vrijwilligers en het uitbrengen van publicaties als deze atlas voor het beleid, omdat de informatie van grote betekenis is, maar de uitvoering van dergelijke projecten door gespecialiseerde adviesbureaus volstrekt onbetaalbaar zou zijn. Ook ging hij in op de provinciale visie op het bosbeleid, dat een terugdringen van naaldbossen voorstaat.

Rob Chrispijn (bestuurslid PWD en medeauteur van de atlas) legde in zijn voordracht ‘Superlatieven’ de nadruk op de, gezien de omvang en tijdsduur, ‘totale krankzinnigheid van het atlasproject’. Hij besteedde verder speciaal aandacht aan het belang van de zuurgraad van de bodem voor de bijzondere paddenstoelenflora van de bermen van schelpenpaden en verharde wegen. Voor een muzikaal intermezzo zorgden Evert en Henk Ruiter, onder meer met verrassende variaties op het thema van het bekende kinderliedje: ‘Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen…’. Joop Verburg vertolkte een antieke paddenstoelenhymne en Rob Chrispijn een moderne rap van paddenstoelennamen.

Ook Herman Sieben (Staatsbosbeheer) besteedde speciaal aandacht aan de toekomst van de Drentse sparrenbossen. Hij wees op de vele verschillende gezichtspunten van waaruit deze bossen kunnen worden beoordeeld, onder meer vanuit de belangrijke functie voor de houtproductie. Hij wees speciaal op het cultuurhistorische belang van aangeplante naaldbossen op heideontginningen, een tot nu toe weinig genoemd aspect. Hij had goede hoop dat mede op grond hiervan een aantal mycologisch waardevolle sparrenbossen in Drenthe als naaldbosreservaat behouden kunnen blijven.

Geert de Vries presenteerde aan de hand van foto’s een beeldverhaal over de schoonheid van paddenstoelen, de uitdagingen voor een fotograaf om paddenstoelen goed in beelden vast te leggen, de ecologische relaties van paddenstoelen met hun omgeving en de activiteiten van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe, om te eindigen met een bij vlagen hilarische hommage aan Rein Munniksma voor zijn verdiensten voor natuur en landschap.

veel belangstelling Aad Termorshuizen (voorzitter van de Nederlandse Mycologische Vereniging) schetste het paddenstoelenvolkje: de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) en zijn veelheid aan activiteiten, en de betekenis van de Ecologische atlas van paddenstoelen in Drenthe voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de NMV. Hij sprak de hoop uit dat deze atlas een bron van inspiratie zal zijn voor gerichte inventarisaties en het publiceren van paddenstoelenatlassen in andere provincies.

Eric van der Bilt (directeur Het Drentse Landschap) benadrukte het belang van vrijwilligerswerk, zoals verricht door de Paddestoelen Werkgroep Drenthe, voor kennis over natuur in Drenthe, en het grote belang van de informatie in de Atlas voor beheerders. Hij wees erop dat het beheer van Het Drentse Landschap vooral gericht is op systeemniveau, maar dat men graag wat extra’s doet voor bepaalde soortengroepen als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven en de mogelijkheden aanwezig zijn.

De bijeenkomst in Zwiggelte werd bijgewoond door ruim 200 personen, waaronder opvallend veel niet-mycologen en gasten van buiten Drenthe.

Verslag in het DAGBLAD VAN HET NOORDEN

De Atlas bestaat uit drie kloeke delen met in totaal 1736 pagina’s en een gewicht van 7 kg. Nadere details over het boek en de wijze van bestellen zijn te vinden in de folder over de atlas (zie hieronder).

Folder downloaden
Meer informatie over de 'Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe'
download de bestelfolder

Vijftiende Nieuwsbrief verschenen
Begin augustus is nieuwsbrief nummer 15 van de PWD verschenen, met daarin onder andere het activiteitenprogramma voor de komende herfst en verslagen van de excursies in 2013. De nieuwsbrief kan kosteloos worden gedownload in de rubriek Nieuwsbrief.
PWD-programma voor 2014
Het programma voor de excursies en werkgroepavonden van de Paddestoelenwerkgroep Drenthe is vastgesteld. Zoals in voorgaande jaren is het opgesteld in samenwerking met de Mycologische Werkgroep Groningen. Het gecombineerde programma is opgenomen in de rubriek Activiteiten.
Januari 2014: tweede rapport over paddenstoelen in het Drents-Friese Wold verschenen
In 2011 is een eerste rapport verschenen over paddenstoelen in het Nationaal Park Het Drents-Friese Wold van de hand van Eef Arnolds en Rob Chrispijn. Het staat al enige tijd op de website onder de rubriek Publicaties en kan van daar af worden gedownload. Dit rapport heeft voornamelijk betrekking op de terreinen van Staatsbosbeheer in het oostelijke en centrale deel van het gebied.
In opdracht van het Overlegorgaan van het Nationaal Park is in 2011 en 2012 door de PWD het zuidwestelijke deel ge´nventariseerd met eigendommen van Het Drentse Landschap, Vereniging Natuurmonumenten en de Maatschappij van Weldadigheid. De resultaten hiervan zijn onlangs door Eef Arnolds en Rob Chrispijn gepubliceerd in een rapport, getiteld ‘Paddenstoelen in het zuidwestelijke deel van Nationaal Park ‘Het Drents-Friese Wold’ 2011-2012’. Deze publicatie van 112 pagina’s bevat vele foto’s en lokale verspreidingskaartjes van daar aangetroffen paddenstoelen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de relaties tussen paddenstoelen en het beheer van het gebied. Het rapport kan kosteloos worden gedownload in de rubriek Publicaties.
PWD Zwamdag op 1 februari 2014
Op 1 februari aanstaande wordt de jaarlijkse bijeenkomst van de PWD gehouden in Beilen. Het volledige programma staat in de rubriek Activiteiten.
PWD-webstek gereed
Op 30 januari is de website van de PWD gereed gekomen. Ontwerp en technisch onderhoud: Aldert Gutter.
Rapport over het WMD terrein Gasselte gereed
In december 2013 is een beknopt rapport gepubliceerd over de paddenstoeleninventarisatie van het terrein van de Waterleiding Maatschappij Drenthe gedurende drie excursies in 2013. De publicatie bevat een volledige soortenlijst en aanbevelingen over het beheer van het terrein. Het rapport kan kosteloos worden gedownload in de rubriek Publicaties.
Weidewasplaat
Weidewasplaat (Hygrocybe pratensis), foto: Eef Arnolds